Integritás

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. – megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak – a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

 • az Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
 • korrupció,
 • csalás,
 • visszaélés.

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • az Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

 • E-mailben: integritas@kvu.hu
 • Postai úton: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megfelelési tanácsadó részére
  6000 Kecskemét Békefasor 71./A

 

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.

 

Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • az Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag az Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. erre kijelölt munkatársa fér hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,
 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is s szükséges, hogy az Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,
 • a bejelentések kivizsgálására az Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor (hatályos szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének belső szabályzat),
 • az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.
 • a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével az „Adatkezelési tájékoztató integritást sértő eseményt bejelentőknek” című adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.