Útfenntartás divízió: közút- és forgalomtechnika

Szilárd burkolatú utak fenntartása

E szakfeladat keretében valósul meg az utakon, tereken, gyalogjárdákon és kerékpárutakon a biztonságos, kulturált közlekedést biztosító fenntartó tevékenység.
A burkolat javítások közül a legjelentősebb aszfalt burkolatok javítását, a kátyúzás. Ezt külön pontban ismertettük.
Ez mellett sok helyen van beton járda, út és térburkolat. Ezek javítása a töredezett hibás részek elbontásával, újra betonozásával történik.
Egyre elterjedtebb a beton térkő burkolat. Ennek a javítása a legegyszerűbb. A hibás részeket felszedjük, helyre állítjuk a sérült alapot és visszarakjuk a térkövet.
A burkolat javításhoz sok esetben egyéb előkészítő, kiegészítő tevékenységek társulnak. A burkolt utak esetében is nagyon fontos a megfelelő csapadékvíz elvezetés.
Keskenyebb, szegély nélküli burkolt útjaink esetén az útszéleket, padkákat a járművek közlekedésre, ha le kell húzódni, és parkolásra használják. Ezért fontos ezek karbantartása, kezelése. A magas padkákat a vízelvezetés érdekében le kell nyesni, a letaposott, lesüllyedt padkákat fel kell tölteni. Padka nemesítésnek nevezzük azt az eljárást, amikor a padkát kőzúzalékkal töltjük fel a teherbírás növelése érdekében.
Az útszéli növényzet a fény felé igyekezve akadályozhatja a közlekedést. Ennek elkerülésére történik az űrszelvény tisztítás.
Gyakori hiba elsősorban a járdáknál, kerékpárutaknál és parkolókban, hogy a fák gyökerei megemelik a burkolatot. Ez esetben a helyreállítás első lépése a gyökerek lemetszése.
Divíziónk időnként elsősorban a járdák, parkolók esetében kisebb volumenű újjáépítéseket is végez.
Részfeladatai:
- Burkolat javítás
- Vízelvezető vagy szikkasztó árok készítése, karbatartása
- Padkanyesés
- Padka feltöltés
- Padkanemesítés
- Űrszelvény tisztítás
- Gyökérmetszés
- Kisebb volumenű újjáépítés
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása elsősorban a Polgármesteri Hivatal megrendelésére történik.

Nem burkolt utak fenntartása

E szakfeladaton belül valósul meg a kül- és belterületi szilárd burkolat nélküli utak folyamatos járhatóságának fenntartása.
A színvonalas fenntartás alapfeltétele a megfelelő vízelvezetés és útprofil kialakítása.
A földutaknál kigödrösödött, felvágott útfelületeket elegyengetjük, megoldjuk a vízelvezetést és kialakítjuk a megfelelő útprofilt. Ahol szükséges feltöltést alkalmazunk.
Mechanikai stabilizációnak nevezzük azt a folyamatot, amikor a földút teherbírásának javítása érdekében kőből, salakból útalapot építünk.
Alapvetően két módon történik a beavatkozás:
Terv szerinti karbantartás
Földút megromlott műszaki állapota okán eseti javítás
Részfeladatai:
- Kül- és belterületi utak földutak karbantartása
- Kül- és belterületi utak mechanikai stabilizálása
- Mechanikailag stabilizált utak karbantartása
- Űrszelvény tisztítás
- Padkanyesés
- Szikkasztó árok készítése
A divízió munkatársai rendszeresen ellenőrzik a burkolatlan utak állapotát és intézkednek a javításukról.

Utak műtárgyainak fenntartása

E szakfeladat keretében valósul meg az utak speciális műtárgyainak fenntartása, karbantartása. Ide tartozik a nyílt árkos belvízcsatornák hídjainak, átereszeinek karbantartása és ezek tartozékainak (korlátok, szalagkorlátok, terelő oszlopok stb.) kihelyezése, pótlása, újra festése, javítása.
Feladatunk a felüljárók és aluljárók fenntartása, amely magában foglalja a járófelület kijavítása mellett a korlátok, támfalak, falburkolatok karbantartását, javítását, a csapadékvíz elvezetés biztosítását.
Részfeladatai:
- A belvízcsatornákon átívelő hidak, átereszek és tartozékaik fenntartása
- Felüljárók fenntartása
- Aluljárók fenntartása, karbantartása

Belvízvédelem

A több hónapon keresztül tartó csapadékos időjárás belvízveszélyt okozhat. Ha a belvíz lakóingatlanokat veszélyeztet belvízvédekezést rendelnek el. Társaságunk a veszélyhelyzetet szivattyúk üzembeállításával hárítja el.
A belvízveszély kialakulása az Önkormányzat kezelésében lévő csapadékvíz elvezető csatornák és nyílt árkok gondozásával, megfelelő karbantartásával csökkenthető. Egyes mély fekvésű lefolyástalan területeken azonban nincs lehetőség a megelőzésre, ezeken a helyeken, ha a belvízhelyzet előáll csak a szivattyúzás segít.

Burkolati jelek festése

A város területén található, a városkezelésében lévő utak burkolati jeleit rendszeresen újra kell festeni. Alapvetően megkülönböztetünk kézi és gépi útfestést. A kézi útfestést társaságunk végzi, a gépi útfestést alvállalkozóra bízzuk. Gépi útfestéssel történik a felező vonalak, záróvonalak és útszéli jelző vonalak elkészítése, ami speciális gépet igényel.
Az oldószeres útfestékkel történő felfestés mellett alkalmazzuk a különleges vastag bevonatot eredményező thermoplasztikus úgynevezett tartós burkolati jel festést, amit szintén alvállalkozó végzi.
A burkolati jel festést a téli fagyok elmúltával kezdjük és késő őszig végezzük, de döntően a késő tavaszi, nyári és kora őszi hónapok a legalkalmasabbak erre a feladatra.
A felújítás mellett időnként felmerülnek új festési igények is amit szakembereink igyekeznek soron kívül teljesíteni.

Csapadékvíz elvezetése

A csapadékvíz elvezetése is önkormányzati feladat. A nem megfelelően elvezetett csapadékvíz a belterületen a régebbi építési ingatlanok állagát is erősen rongálja, de az elfogadható színvonalú földútfenntartást is lehetetlenné teszi. A burkolt utak, kerékpárutak szélén megálló csapadékvíz tönkreteszi az útburkolatot és a padkát.
A belterületről a csapadékvizet zárt csapadékcsatorna hálózat vezeti el, amelynek kezelése a BÁCSVÍZ Zrt feladata. Ha eldugult lefolyót tapasztalnak, kérjük jelezzék feléjük, hogy a tisztítást elvégezhessék.
Ahol nincs kiépítve a zárt csapadék csatorna, ott csapadékelvezető vagy szikkasztó árkokba gyűjtjük az esővizet. Az árkok lehetnem burkoltak vagy burkolatlanok, nyitottak vagy fedettek.
Az árkok tisztítása, karbantartása, helyreállítása társaságunk feladata.
Sajnos sok helyütt kül- és belterületen nem megoldott a csapadékvíz megfelelő kezelése. Ahol lehetőség van, anyagi lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk megoldani a problémákat.
Tudni kell azonban, hogy egy bizonyos csapadék intenzitás fölött az elvezető rendszer már nem tudja betölteni feladatát. Az úttesten, járdákon felhalmozódik a csapadékvíz. Ez az intenzitás az egyes helyeken más és más lehet az elvezető rendszer kapacitásától függően. Szerencsés esetben az intenzitás csökkenésével, az eső elálltával a felhalmozódott csapadékvíz idővel elfolyik.
Esővíz elöntés esetén a katasztrófavédelem és társaságunk is szivattyúk beállításával igyekszik megszüntetni a problémákat.

Javítóműhelyek

Társaságunk elsősorban saját gépjárműveink karbantartására, javítására gépjavító műhelyt tart fenn. A gépjavító műhely elvégzi a gépkocsik, munkagépek esedékes karbantartását és kisebb, nagyobb javításait, a műszaki vizsgára való felkészítést. A gépjavító műhely feladata a lerobbant, elakadt gépjárművek helyszíni mentése is.
A lakatos és forgácsoló műhely segíti a gépjavító műhely munkáját, hegesztési és lakatos szakmunkákat végeznek, valamint egyszerűbb forgácsoló megmunkálásokra van lehetőség. Feladatuk a fém utcabútorok javítása is.
Az asztalos műhely végzi a játszóterek faalkatrészeinek javítását és a köztéri padok deszkáinak esedékes lecserélését.

Közlekedésbiztonsági eszközök kihelyezése

A gyalogos és közúti közlekedés biztonságának fenntartását különféle közlekedésbiztonsági eszközök kihelyezésével, fenntartásával biztosítjuk.
A gyalogosok, a zöldfelületek és a járdaburkolatok védelmét a járművektől polleroszlopok, „U” korlátok kihelyezésével biztosítjuk. Ezeket a gépjárművek gyakran kitörik, elgörbítik, pótolni, visszaállítani, javítani kell.
Egyes autósok semmibe veszik a sebességkorlátozó táblákat, ezért az elvárt sebesség betartását sebességhatároló építményeket (fekvőrendőr) kihelyezésével biztosítjuk. Ezek lehetnek lecsavarozott műanyag- és jellemzően térkőből épített kivitelűek.
A beláthatatlan közlekedési csomópontokban közlekedési tükrök kihelyezésével segítjük a biztonságos közlekedést.

Közlekedéshez kapcsolódó utcabútorok

Azokon a helyeken, ahol kerékpárok ideiglenes elhelyezésére van igény kerékpártárolókat helyezünk ki. Feladatunk ezek fenntartása, javítása is.
Azokban a buszmegállókban, ahol nagy számban, rendszeresen várakoznak utasok buszvárókat helyezünk ki. Ezek fenntartása, javítása, felújítása is a feladataink közé tartozik.
A parkoló helyek korlátozott használatát parkolás gátlók kihelyezésével szabályozzuk.

Táblázás

E szakfeladat keretében valósul meg a KRESZ táblákkal és az utcanévtáblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.
Folyamatosan merülnek fel a közlekedési rend változásához kapcsolódó új tábla kihelyezések.
A kitört vagy ellopott táblákat is pótolni kell. Időnként felmerül a KRESZ táblák cseréjének igénye is.

Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban


Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

 • Cím: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
 • Központi telefonszám: 06 76 500 606
 • E-mail: titkarsag@kvu.hu
 • Városüzemeltetés:
  bejelentes@kvu.hu

  Kátyúvonal: 06 80 630-144
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 8.00-15.00
 • Temetőgazdálkodás: info@koztemetokecskemet.hu
  06 76 500 605
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 7.30-15.50
 • Adószám: 25817580-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-130192
 • Bankszámlaszám: 11732002-21431142

Hivatkozások